Wynagrodzenie

Wynagrodzenie adwokata

Wysokość wynagrodzenia jest zawsze indywidualnie ustalana z Klientem, biorąc pod uwagę stopień zawiłości sprawy oraz jest uzależniona od faktycznie poświęconego czasu pracy adwokata, zaangażowania, wysiłku i wiedzy. Cena porady prawnej oscyluje w granicach pomiędzy 150,00 PLN, a 300,00 PLN BRUTTO.

Wynagrodzenie ryczałtowe

Ustalane przede wszystkim w przypadkach świadczenia nieskomplikowanych usług, jak np. udzielenie porad prawnych, sporządzenie pisma, projektu umowy, prowadzenia niektórych spraw sądowych. Często jednak wynagrodzenie ryczałtowe łączone jest z wynagrodzeniem zależnym od wygranej sprawy (success fee). Wynagrodzenie ryczałtowe jest z góry ustalane już na początku prowadzenia sprawy i obejmuje ustalony zakres czynności. Co istotne wysokość honorarium nie jest jednak zależna od czasu wykonywania czynności.

Wynagrodzenie godzinowe

Wynagrodzenie godzinowe stosowane jest najczęściej przy realizacji złożonych usług. Często tę formę wybierają przedsiębiorcy w zakresie świadczonej na ich rzecz, stałej obsługi prawnej. Skupia się na podstawowym elemencie wynagrodzenia, jakim jest jednostka czasu. W przypadku stałej obsługi prawnej firm, wynagrodzenie godzinowe często jest łączone z wynagrodzeniem ryczałtowym. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego przedsiębiorca ma zapewnioną stałą określoną liczbę godzin obsługi prawnej, natomiast zaś po przekroczeniu limitu, dodatkowe godziny rozliczane są według z góry ustalonej stawki godzinowej.

Wynagrodzenie od wygranej (success fee)

Ten rodzaj wynagrodzenie łączy się z w/w rodzajami wynagrodzenia. Występuje zatem tylko i wyłącznie obok wyżej przedstawionych metod ustalania wynagrodzenia. Zaletą łączenia tej formy wynagrodzenia z wyżej wymienionymi formami jest element motywujący profesjonalnego pełnomocnika. SUKCES w Państwa sprawie ma bowiem przełożenie na wynagrodzenie adwokata. Zgodnie ze Zbiorem Zasad Etyki Adwokackiej, wynagrodzenie od wygranej sprawy nie może stanowić samodzielnej formy wynagrodzenia. Kodeks Etyki Adwokackiej zabrania adwokatowi zawarcia umowy z klientem, która przewidywałaby obowiązek zapłaty honorarium za prowadzenie sprawy uzależnionej wyłącznie od ostatecznego wyniku sprawy. Natomiast adwokat może zawrzeć umowę przewidującą dodatkowe honorarium za pozytywny wynik sprawy. W zależności od rodzaju sprawy i trybu postępowania wynagrodzenie adwokata obliczane jest na podstawie zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. z 2015, poz. 1800).