Usługi

Prawo zobowiązań i odszkodowania

Dzięki praktycznej wiedzy i doświadczeniu skutecznie reprezentuje swoich klientów w sporach objętych przedmiotową specjalizacją. Mając na swoim koncie kilkadziesiąt ukończonych postępowań odszkodowawczych zapewniam pełen profesjonalizm i skuteczność w prowadzonych działań w sprawach o:
♦ zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz odszkodowania;
♦ szkody na osobie i szkody w mieniu – wynikające z czynów niedozwolonych lub następstw nieszczęśliwych wypadków;
♦ odszkodowanie z tytułu przewlekłego prowadzenia postępowania sądowego lub administracyjnego;
♦ za szkody poniesione w wyniku wypadków komunikacyjnych, w szczególności z umów ubezpieczenia OC i AC;
♦ odszkodowanie z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia mienia, śmierci osoby bliskiej, wypadków przy pracy;
♦ odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku błędów medycznych;
♦ odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów;
♦ odszkodowanie z tytułu wadliwych lub niezgodnych z prawem decyzji lub orzeczeń organów państwowych;
♦ negocjowanie, sporządzenie i opiniowanie umów handlowych oraz pozostałych umów cywilnoprawnych;
♦ prowadzenie sporów sądowych i pozasądowych wynikających z zobowiązań cywilnoprawnych;
♦ dochodzenie należności z tytuły bezpodstawnego wzbogacenia, z tytułu czynów niedozwolonych oraz z tytułu naruszenia dóbr osobistych;