Usługi

Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych jest jedną z wiodących specjalizacji Kancelarii. Udzielam wsparcia prawnego na każdym etapie postępowania przetargowego zarówno Wykonawcy jak i Zamawiającemu.
Dla wykonawców zapewniam niezbędną pomoc prawną polegającą na :
♦ przygotowaniu oferty, opracowaniu strategii działania w celu wygrania przetargu, analizę dokumentacji przetargowej pod kątem ryzyka prawnego.
♦ badaniu poprawności ofert konkurencyjnych, opracowaniu pism i wniosków do Zamawiającego, zapytań do treści SIWZ, odpowiedzi na wezwania do wyjaśnień treści oferty i rażąco niskiej ceny.
♦ sporządzeniu odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, reprezentacja przed KIO, Sporządzaniu skarg na orzeczenia KIO do sądów okręgowych, przystąpieniu do postępowań przed KIO.
♦ przygotowaniu umów konsorcjum oraz umów z podwykonawcami, udziale w negocjacjach z Zamawiającym, odprawach i naradach, doradztwo prawne w sprawach dotyczących roszczeń z gwarancji i rękojmi.

Dla zamawiających zapewniam niezbędną pomoc prawną polegającą na:
♦ przygotowaniu i prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zapytania ofertowego, rozeznania cenowego, pomocy w wyborze odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia, wsparciu i udziale w pracach komisji przetargowej, prowadzeniu całości postępowania jako pełnomocnik Zamawiającego.
♦ sporządzaniu dokumentacji przetargowej (ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ, projektu umowy), opiniowanie i sprawdzanie dokumentacji przetargowej pod kątem zgodności z prawem zamówień publicznych oraz efektywnej realizacji potrzeb Zamawiającego.