Usługi

Prawo pracy

W ramach usług prawnych z zakresu prawa pracy proponuję m.in.:
♦ porady prawne dotyczące przepisów prawa pracy,
♦ opracowywanie i opiniowanie umów o pracę, regulaminów zakładowych regulujących stosunek pracy oraz prawa pracownicze itp.,
♦ doradztwo przy zawieraniu i rozwiązywaniu umów o pracę, kontraktów, umów zlecenia, umów o dzieło,
♦ doradztwo w zakresie zasad odpowiedzialności porządkowej i materialnej pracowników, czasu pracy,
♦ doradztwo i obsługę postępowań sądowych w sprawach o świadczenia i odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
♦ reprezentację przed Państwową Inspekcją Pracy,
♦ rozwiązywanie ewentualnych sporów dotyczących spraw o: przywrócenie do pracy, odszkodowanie, zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych sprostowanie świadectwa pracy, mobbingu, złamania zakazu konkurencji, niesubordynacji i niewywiązywania się z obowiązków służbowych,
♦ reprezentację pracodawcy.