Usługi

Prawo administracyjne

Udzielam pomocy prawnej w postępowaniu administracyjnym i podatkowym. Prowadzę sprawy m.in. w zakresie prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, prawa samorządu terytorialnego, prawa podatkowego, prawa cudzoziemców, prawa ochrony środowiska, prawa rolnego oraz prawa ruchu drogowego i przewozowego.
Podejmuje kompleksowe działania w zakresie:

♦ sporządzania odwołań od decyzji administracyjnych;
♦ sporządzania zażaleń na postanowienia wydawane w czasie prowadzonego postępowania administracyjnego;
♦ sporządzania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego;
♦ sporządzania skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
♦ sporządzania skargi na bezczynność organu;
♦ sporządzania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy;
♦ sporządzania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji;