Usługi

Prawo cywilne

W zakresie powołanej gałęzi prawa proponuję Państwu obsługę prawną w szczególności w zakresie:
♦ konstruowania i analizy umów cywilnoprawnych,
♦ spraw o wykonanie umowy lub zapłatę należności w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym i zwyczajnym, sporządzanie projektów ugody sądowej, pozwów, wniosków i innych pism procesowych,
♦ spraw z zakresu prawa rzeczowego, w tym dotyczące prawa własności, zniesienia współwłasności, zasiedzenia, rozgraniczenie oraz ustanowienie drogi koniecznej,
♦ spraw dotyczących podziału majątku,
♦ spraw dotyczących eksmisji,
♦ spraw związanych z obrotem nieruchomościami,
♦ spraw o ustanowienie służebności,
♦ ochrony dóbr osobistych oraz praw autorskich,
♦ składania oświadczeń woli i uchylaniu się od ich skutków,
♦ sprzedaży, rękojmi i gwarancji,
♦ bezumownego korzystania z nieruchomości,
♦ spraw dotyczących własności lokali, najmu oraz dzierżawy,
♦ spraw dotyczących zwrotu nakładów poniesionych na nieruchomości i ruchomości,
♦ sporządzenia zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, tj. zażalenia, apelacje, skargi kasacyjne, wnioski o wznowienie postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz inne pisma procesowe,
♦ prowadzenia mediacji oraz negocjacji w celu polubownego zakończenia sporów;
♦ zastawu na rzeczach ruchomych;
♦ przygotowania opinii i analizy prawnej.


Do codziennej praktyki Kancelarii należy udzielanie porad prawnych podmiotom gospodarczym i klientom indywidualnym jak również reprezentacja Klientów przed sądami wszystkich instancji w sprawach cywilnych, w tym również przed Sądem Najwyższym.